İnsan Kaynakları

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ VE EK-1 İŞ BAŞVURU FORMU

(İş başvuru formu doldurulmadan ö;nce aday tarafından okunmalıdır)

1. AMA Ç

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yö;ntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK'nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında; Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Veri Sorumlusu") ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Çalışan Adaylarına Yö;nelik Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni") ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

2. KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu'na EK-1'de yer alan İş Başvuru Formu ("Form") aracılığıyla başvuruda bulunan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine yö;nelik bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Kişilerin ırkı, etnik kö;keni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ö;zel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Bu kapsamda ö;rneğin bilgilerinizin işe alım süreçlerinde işlenmesi bir veri işlemedir.

Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yö;netilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Örneğin çalışan adayı veya bilgisini ilettiği üçüncü kişiler, ilgili kişidir.

Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmesi yasaktır ("m.5/1"). Ancak Kanunlarda açıkça ö;ngö;rülmesi ("m.5/2-a"), fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ("m.5/2-b"), bir sö;zleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sö;zleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ("m.5/2-c"), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ("m.5/2-ç"), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ("m.5/2-e") veya ilgili kişinin temel hak ve ö;zgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ("m.5/2-f) hallerinde ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaz.

Özel nitelikli kişisel verilerin de ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır ("m. 6/2"). Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki ö;zel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda ö;ngö;rülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yö;netimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir ("m. 6/3"). Dolayısıyla sağlık bilgilerinin, belirtilen kişiler haricinde işlenmesi (ö;rneğin insan kaynakları/idari işler/muhasebe gibi) veya adaylık sürecinde işlenmesi ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

Kişisel veri işleme hukuki sebeplerinin (ö;rneğin m. 5/2 ve m. 6/3) varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızasına tabi değildir.

4. AYDINLATMA METNİ

4.1. İşlenecek Kişisel Verileriniz: İş başvuru formunda yer almaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel veriler çalışan adayı yerleştirme, başvuru, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla işlenecektir.

Ek olarak adınız, soyadınız ve imza bilginiz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

4.3. Aktarım Alıcı Grupları ve Aktarım Amacı:

Normal şartlar dahilinde aktarılmamakla birlikte aydınlatma metni hakkında bilgi edindiğinize dair adınız, soyadınız ve imzanız gündeme gelirse hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuki alanda hizmet ve danışmanlık aldığımız firmaya/kişiye aktarılacaktır. Bu aktarım açık rızanıza tabi değildir.

4.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yö;ntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileri iş başvuru formu aracılığı ile sizden form olarak fiziki veya elektronik ortamda ve referans olarak belirttiğiniz kişiden telefon aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz.

İş başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz "İlgili kişinin temel hak ve ö;zgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-f)" nedeniyle açık rızanıza başvurulmadan işlenmektedir. Ayrıca adınız, soyadınız, imzanız m. 5/2-f'e ek olarak "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5/2-ç)" ve "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-e)" nedeniyle açık rızanıza başvurulmadan işlenmektedir.

4.5. 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız: 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

5. ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

5.1. Adaylık süreçlerimizi yalnızca iş başvuru formumuz aracılığıyla yö;netmekteyiz. Lütfen kendi doldurduğunuz ö;zgeçmişiniz ile başvuruda bulunmayınız, kendi doldurmuş olduğunuz ö;zgeçmişinizi tarafımıza iletmeyiniz. Aksi durumda bu verilerin muhafazasından sorumluluk tarafımıza ait olmayacaktır.

5.2. Aday değerlendirme süreçlerimiz iş başvuru formunda talep edilen bilgi ve belgeler aracılığıyla yürütülmektedir. İş başvuru formunda belirtilmeyen/talep edilmeyen ek bilgi ve belgeler, başvurduğunuz pozisyonla ilgili olmayan bilgiler ve ö;zel nitelikli kişisel verilerinizi tarafımıza iletmeyiniz.

5.3. İnternet sitesi/e-posta aracılığıyla yapılan başvurularda lütfen yalnızca ekli iş başvuru formunu kullanınız. Ayrıca kendi ö;zgeçmişinizi yüklemeyiniz. Yüklemeniz halinde yalnıza iş başvuru formunda sizlerden talep edilen bilgi ve belgeler dikkate alınacaktır.

6. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

(Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul, karslioglu@karslioglu.com.tr, +90 212 481 63 81)

Alttaki formu indirip doldurup karslioglu@karslioglu.com.tr adresine gönderiniz.

İŞ BAŞVURU FORMU